OM OSS

Historik


1978 hölls en internationell konferens vid University of Alberta, Edmonton, Kanada. Konferensens titel var "Dance and the Child" och Dr Joyce Boorman var initiativtagare. Konferensen hade en sådan framgång att det var

angeläget att hålla detta forum vid liv. På så sätt föddes dance and the Child International, daCi.


1979 kom en inbjudan till daCi från Bengt Häger, president i Conseil International de la Danse (CID), UNESCO, att ansluta sig till organisationen. Året därefter blev daCi en självstyrande gren i CID.


1980 bildades den svenska sektionen, daCi Sverige. Initiativtagare och ordförande var Birgit Boman som tillsammans med Anne Wigert arbetade för organisationens utveckling. Därefter har Eva Törn,  Karin Ivarson och Carina Wartin-Lidholm varit ordförande.


daCi:s medlemmar förenas genom varje lands National Representative (nationell representant) vilka tillsammans utgör The Advisory Board (det rådgivande organet). Inom Advisory Board finns The Executive Committe (styrelsen). Många länder bildar egen nationell daCi - förening som planerar olika aktiviteter för sina medlemmar. Nationell representant var under många år Anne Wigert som 1995 efterträdes av Elisabet Sjöstedt-Edelholm. Nuvarande representant är Robin Haggar.


Den svenska sektionen av daCi har anordnat kurser med danspedagoger från olika länder, bland andra:


 • Marketta Viitala, Finland
 • Rhian Robbins, England
 • Jean Geddis, Kanada/Sverige
 • Jacqueline Smith Autard, England
 • Maria Speth, Nederländerna


Vi vill utveckla daCi:s fortbildning, speciellt genom att knyta nya spännande internationella kontakter.


Medlemskap


Medlemskap är öppet för den enskilda och de organisationer som kan identifiera sig med alla barns och ungdomars (0-18) rätt och möjlighet till dans, och som håller med om följande:


Målen för dance and the Child International


 • Att skapa möjligheter världen över för barn och ungdomar att upptäcka dans som skapare, utövare och åskådare.
 • Att försäkra sig om att dansintresset hos barn och ungdomar erkänns och utvecklas.
 • Att sporra alla länder att ansvara för att dans är inkluderat både i allmän undervisning såväl som i speciella kurser.
 • Att ge möjlighet till utbyten av idéer om dans i allmänhet mellan skolor och kurser.


Medlemskap i daCi innebär att Du får


 • ett nationellt och internationellt kontaktnät
 • fortbildningsmöjligheter genom att delta i de internationella konferenserna
 • tillgång till internationell forskning inom dansområdet
 • daCi Newsletter (webb baserat info-blad från internationella daCi, samt allt forskningsmaterial lagrat på internet) http://www.daci.org/
 • möjlighet att följa den internationella utvecklingen inom dans med, för och av barn och ungdom genom daCi in Print
 • möjlighet att sprida information om ditt arbete med dans genom ett stort internationellt nätverk


Medlemsavgift


Grupp 450 SEK

Organisation 550 SEK

Enskild medlem 450 SEK

Student 250 SEK

Stödmedlem 250


PG: 16 01 59-0

Betalningsmottagare: Den svenska sektionen av daCi


daCi Sverige in i 2000-talet


daCi Tyskland, daCi Brasilien, daCi USA och daCi Sverige är de länder som (hösten 2013) har egna hemsidor. Du kan få e- mailkontakt både med svenska och utländska medlemmar. Flera universitet i USA, Kanada, Australien har dans som eget fakultet med forskningsmöjligheter.


daCi Sverige vill arbeta utifrån ett internationellt perspektiv för att


 • utveckla den svenska danspedagogiken
 • öka möjligheten att bjuda in gästlärare för att vidareutbilda våra medlemmar
 • uppmuntra Dig/Er till att följa och sprida forskning inom dansområdet, dels i syfte att öka kunskapen om dans dels för att ge kännedom om dans som ett fält för forskning
Stadgar för den svenska sektionen av

dance and the Child international


Antagna 1980,reviderade 1984 och 2008


1

Den svenska sektionen av daCi har till uppgift att i Sverige verka för daCi:s målsättning, att fungera som en länk mellan daCi och dess medlemmar i Sverige och att verka för samarbete mellan daCi och svenska institutioner med anknytning till dans och barn.


2

Medlemskap i daCi:s svenska sektion är öppet för enskilda och organisationer som är intresserade av att främja daCi:s syften och som har erlagt en av daCi fastställd årsavgift


3

Styrelsen inkasserar och vidarebefordrar avgifterna till internationella daCi. Särskild årsavgift till den svenska sektionen fastställs vid årsmötet. Årsavgiften inbetalas på det sätt som styrelsen beslutar.


4 Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.


5 Årsmötet hålles fre den 1 april varje år. Vid årsmötet sker val av styrelse, eventuell stadgeändring samt rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet.


6 Årsmötet väljer för två år ordförande samt fyra (4) styrelseledamöter. Ordförande väljs särskilt för två år. De fyra ledamöterna väljs för två år, men så att halva antalet årligen avgår. Årsmötet utser tv å (2) styrelsesuppleanter för två år.


7 Årsmötet utser för en period om två år, en (1) revisorer samt en revisorsuppleant som har att granska föreningens räkenskaper och förvaltning.


8 Beslut om ändringar av föreningens stadgar skall biträdas av minst 2/3 av vid årsmötet närvarande medlemmar.


9 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kallas till sammanträde då ordförande eller annan styrelseledamot finner anledning härtill. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika rstetal har utfrande utslagsröst.


10 Nationell representant, som utses av styrelsen är representant vid daCi Advisory Board


11 Vid upplösning av den svenska sektionen av daCi överföres eventuella tillgångar till den internationella organisationen eller till svensk organisation med liknande målsättning.


Karin Ivarson


Årsredogörelse fr den svenska sektionen av daCi 1 januari 2007-31 december 2007